SUBo

Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation

Vad är uppdragsarkeologi?

Arkeologisk verksamhet som sker i samband med exploatering, bygg- och anläggningsprojekt brukar i Sverige kallas för uppdragsarkeologi. Arkeologiska bolag utför, på uppdrag av länsstyrelsen, utredningar och undersökningar av kulturlämningar kan skadas eller förstöras på grund av olika typer av arbeten eller byggen. Uppdragsarkeologin är en del av processen att skydda och bevara kulturarvet i enlighet med kulturmiljölagen.

Kulturmiljlölagen

Den uppdragsarkeologiska processen styrs främst av kapitel två i kulturmiljölagen (KML) som vårdar och skyddar kulturarvet.
Läs mer hos Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för kulturmiljön i ditt län, de beslutar om tillstånd vid exploatering eller om bidrag för att skydda kulturarvet. De fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.
Läs mer hos Länsstyrelsen

Företagare

Om ett arbetsföretag ska uppföra en byggnad eller utföra någon annan form av exploatering har de ett ansvar att inhämta information och skydda kulturarvet.
Läs mer hos Riksantikvarieämbetet

Utförare

I enlighet med Kulturmiljölagen och efter beslut av Länsstyrelsen utför arkeologer undersökningar och utredningar för avgränsa och ta bort fornlämningar.
Läs mer om den uppdragsarkeologiska processen hos Riksantikvarieämbetet

Våra medlemmar