Hem

Kulturmiljö och kulturarv

Kulturmiljölagen (KML 1988:950) slår fast att det är en nationell skyldighet att skydda och vårda kulturmiljön och att det ansvaret delas av oss alla. Alla fornlämningar är skyddade och får inte rubbas, tas bort, övertäckas eller skadas annat än efter beslut av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen får ge i uppdrag åt arkeologer att undersöka, dokumentera och ta bort en fornlämning om det föreligger behov av detta. Sedan 1990-talet är det inte bara staten och muséer som har rätt att utföra dessa uppdrag, utan även privata firmor och stiftelser.

SUBo är branschorganisationen för verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi och organiserar såväl offentliga som privata utförare. Syftet är att verka för goda och likvärdiga villkor nationellt, samt att synliggöra den samhällsnytta kulturmiljöarbetet bidrar med.

stadsgrävning

Bearbetad planka under 1600-talets bebyggelse i centrala Falun. Foto Dalarnas museum.

SUBo is an industry association serving the contract archaeology community. Unfortunately, we are not in a position to convey contacts with a view to employment. If you are seeking employment we advise you to contact our members directly. You find them under the tab “medlemmar”.