Vår styrelse

Annica Ramström

Petra Alden Rudd

Ordförande

Frida Palmbo

Anders Edring

Lars Andersson

Viktoria Björkhager

Greger Bennström

Mikael Nordström

Kassör

Christina Lindgren

Stadgar

§ 1 Föreningens namn.
Föreningens namn är Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Föreningens syfte.
Föreningen ska främja svensk uppdragsarkeologi och medlemmarnas villkor för att bedriva uppdragsarkeologi. Vision – Att verka för likvärdiga villkor för uppdragsarkeologin i hela landet.

§ 3 Föreningens uppgifter.
Föreningen ska för att uppfylla syftet arbeta med att:

 • kommunicera med myndigheter, uppdragsgivare, allmänhet och forskare
 • informera om branschens verksamhet
 • besvara remisser
 • verka för enhetliga förutsättningar för uppdragsarkeologin i landet
 • ta fram etiska regler för medlemsföretag och deras anställda
 • arbeta med kvalitetsfrågor och verka för att medlemmarna håller en jämn och hög kvalitet på sin arkeologiska uppdragsverksamhet
 • verka för att medlemmarna sprider en positiv bild av uppdragsarkeologin, genom att synas i media och förespråka uppdragsarkeologins samhällsnytta

§ 4 Organ.
Föreningens organ är:

 • årsmötet (ordinarie och extra)
 • styrelsen
 • de arbetsgrupper som styrelsen utsett
 • revisorerna
 • valberedningen

§ 5 Medlemskap.
Ordinarie medlem Verksamhet med minst tre anställda och som bedriver uppdragsarkeologi kan bli ordinarie medlemmar. Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar. Associerad medlem. Övriga verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi kan ansöka om att bli observatörsmedlemmar. Medlemmar som inte längre uppfyller kraven på ordinarie medlemskap övergår till associerat medlemskap.

§ 6 Rösträtt.
Vid ett årsmöte har varje ordinarie medlem en röst. En medlem kan ge en annan medlem fullmakt att rösta för henne eller honom. Ingen får dock rösta för mer än en medlem utöver sig själv. Associerade medlemmar äger rätt att delta, men inte rösta.

§ 7 Årsmötet.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen fattar där beslut med enkel majoritet.

§ 8 Ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast den 31 mars. Styrelsen bestämmer tid och plats. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 20 februari. Styrelsen ska senast den 1 februari skicka ut kallelse med påminnelse om motionstiden. Minst två veckor före årsmötet ska styrelsen skicka ut dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner. Det ordinarie årsmötet ska behandla följande frågor:

 • Kallelse och dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare och rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter enligt § 10
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Budget för det innevarande räkenskapsåret
 • Medlemsavgift för det innevarande räkenskapsåret
 • Styrelsens förslag
 • Ordinarie medlemmars motioner
 • Övriga frågor

§ 10 Styrelse.
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ordföranden väljs på två år, vid årsmöte väljs halva styrelsen på två år. Styrelsen har ett konstituerande möte efter årsmötet.

§ 11 Styrelsemöten och styrelsebeslut.
Styrelsen ska verkställa de beslut som de ordinarie medlemmarna fattar vid årsmöten. Ordföranden ska kalla styrelsen till sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Arbetsgrupper.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och ska lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år.

§ 13 Medlemsregister.
Styrelsen ska utse en medlem som ska föra ett medlemsregister och hålla det aktuellt.

§ 14 Protokoll.
Vid årsmöten och styrelsesammanträden ska protokoll föras och i övrigt vanlig föreningspraxis tillämpas.

§ 15 Firmateckning.
Föreningens firma tecknas

 • av styrelsen i dess helhet eller
 • var för sig av ordföranden och kassören, eller av en annan styrelseledamot som har fått fullmakt av styrelsen.

§ 16 Räkenskapsår.
Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari-31 december.

§ 17 Revision.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årsmötet för ett år i taget utse två revisorer. Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret.

§ 18 Valberedning.
Årsmötet ska för ett år i taget utse en valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska förbereda årsmötets val.

§ 19 Avgifter.
Ordinarie medlemmar ska betala den medlemsavgift och de övriga avgifter som årsmötet har fastställt. Associerade medlemmar betalar reducerad medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas senast den 31 januari varje år.

§ 20 Utträde.
En medlem som önskar gå ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. En medlem som inte har betalat sina avgifter till föreningen för ett räkenskapsår och trots påminnelse inte betalar anses ha gått ur föreningen. En medlem som har gått ur föreningen har inte någon andel i föreningens tillgångar.

§ 21 Uteslutning.
Årsmötet beslutar om uteslutning efter två tredjedelars majoritet. Medlem som bryter mot eller motverkar föreningens syften (§2 och 3) eller regler kan uteslutas.

§ 22 Stadgeändring.
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för ändringen.

§ 23 Föreningens upplösning.
Ett beslut om att upplösa föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om upplösning krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för upplösningen. Det sista årsmötet ska också besluta om hur föreningens tillgångar ska disponeras.